Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepalingen


Onder de volgende termen wordt in deze voorwaarden het volgende verstaan:


Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument zijn recht op herroeping kan uitoefenen;


Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand sluit met de ondernemer;


Dag: een kalenderdag;


Duurtransactie: een overeenkomst op afstand betreffende een reeks van producten en/of diensten, waarbij de levering en/of afname over een bepaalde periode verspreid is;


Duurzame gegevensdrager: een middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een wijze die toekomstige consultatie en onveranderde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;


Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te ontbinden;


Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die op afstand producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt;


Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend één of meer technieken voor communicatie op afstand worden gebruikt;


Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in dezelfde ruimte aanwezig zijn;


Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 – De Identiteit van de Ondernemer

Koopgenot Vestigingsadres: Melkdistelstraat 34, 1314LJ

of Postbus 10009, 1301AA Almere

Vestigingsnummer: 000055797911

Handelsnaam: Dinn Transport

E-mailadres: info@koopgenot.nl

KvK-nummer: 90046994

BTW-identificatienummer: NL004783154B93


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument. De consument ontvangt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Bij elektronische overeenkomsten worden de voorwaarden elektronisch verstrekt of op verzoek kosteloos in andere vorm. Als er specifieke product- of dienstenvoorwaarden zijn, geldt de gunstigste voor de consument bij tegenstrijdigheden. Nietige bepalingen worden vervangen, en onduidelijkheden moeten in lijn met de geest van deze voorwaarden worden uitgelegd.


Artikel 4 - Het Aanbod


Het aanbod wordt duidelijk aangegeven als het een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden valt.


Het aanbod is vrijblijvend en kan door de ondernemer gewijzigd worden.


Het aanbod omvat een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, inclusief waarheidsgetrouwe afbeeldingen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.


Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod dienen als indicatie en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kleuren op afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.


Het aanbod bevat informatie over de rechten en verplichtingen van de consument, met name:


 • De prijs inclusief belastingen.
 • Eventuele verzendkosten.
 • Hoe de overeenkomst tot stand komt en welke stappen nodig zijn.
 • Het herroepingsrecht, indien van toepassing.
 • Betalings-, leverings- en uitvoeringsmethoden.
 • Aanvaardingstermijn en prijsgarantie.
 • Communicatiekosten bij gebruik van andere tarieven dan het basistarief.
 • Archivering van de overeenkomst en de raadpleegwijze.
 • De mogelijkheid voor de consument om gegevens te controleren en corrigeren voorafgaand aan de overeenkomst.
 • Talen waarin de overeenkomst gesloten kan worden.


 • Gedragscodes van de ondernemer en de elektronische toegang hiertoe.
 • Minimale duur van de overeenkomst bij duurtransacties. Optioneel: Beschikbare maten, kleuren en materialen.

Artikel 5 - De Overeenkomst


De overeenkomst komt tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en aan de gestelde voorwaarden voldoet, behoudens het bepaalde in lid 4.


Als de consument het aanbod elektronisch aanvaardt, bevestigt de ondernemer onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding elektronisch. Zolang deze ontvangst niet is bevestigd, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.


Bij elektronische overeenkomsten neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beveiligen en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Bij elektronische betalingen hanteert de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.


Binnen de wettelijke kaders kan de ondernemer controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en andere relevante informatie verzamelen voor een verantwoorde overeenkomst op afstand. Als de ondernemer goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kan hij de bestelling weigeren of speciale voorwaarden stellen.


De ondernemer zal de consument de volgende informatie verstrekken bij het product of de dienst, schriftelijk of op een toegankelijke manier om op te slaan:


 1. Adres waar de consument met klachten terecht kan;

 1. Voorwaarden en procedure voor het gebruik van het herroepingsrecht, of duidelijke vermelding van het uitsluiten ervan;

 1. Garantie- en service-informatie na aankoop;

 1. Informatie zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij al verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 1. Opzeggingsvereisten voor overeenkomsten met een duur van meer dan één jaar of onbepaalde duur.

Bij duurtransacties geldt het vorige lid alleen voor de eerste levering.Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht


Bij de aankoop van producten heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd begint op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.


Gedurende de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen worden uitgepakt en gebruikt om te beoordelen of de consument het wil behouden. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, moet hij het product met alle bijgeleverde accessoires en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.


Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet de consument dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk of per e-mail aan de ondernemer kenbaar maken. Na deze kennisgeving moet de consument het product binnen 14 dagen retourneren en hij moet kunnen aantonen dat het product tijdig is teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.


Als de consument na het verstrijken van de termijnen in lid 2 en 3 geen gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft teruggestuurd, is de koop definitief gesloten.


Artikel 7 - Kosten bij Herroeping


Wanneer de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, komen de kosten voor het retourneren van de producten voor zijn rekening.


Als de consument een betaling heeft gedaan, zal de ondernemer dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit is onder de voorwaarde dat het product al is ontvangen door de ondernemer of dat er overtuigend bewijs van volledige retournering kan worden verstrekt.

Artikel 8 - Uitsluiting Herroepingsrecht


De ondernemer heeft de mogelijkheid om het herroepingsrecht van de consument uit te sluiten voor producten zoals beschreven in lid 2 en 3. Deze uitsluiting is alleen van toepassing als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod vermeldt, of in ieder geval vóór het sluiten van de overeenkomst.
Het herroepingsrecht kan worden uitgesloten voor producten die:


 1. op maat zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument;
 2. duidelijk van persoonlijke aard zijn;
 3. niet kunnen worden teruggestuurd vanwege hun aard;
 4. snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs afhankelijk is van financiële marktfluctuaties waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. losse kranten en tijdschriften betreffen;
 7. audio- en video-opnamen en computersoftware betreffen waarvan de verzegeling is verbroken;
 8. hygiënische producten betreffen waarvan de verzegeling is verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is eveneens mogelijk voor diensten:


 1. met betrekking tot logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding op een specifieke datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De Prijs


Tijdens de geldigheidsduur vermeld in het aanbod, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve in het geval van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


In tegenstelling tot het bovenstaande kan de ondernemer producten of diensten aanbieden met variabele prijzen als deze prijzen afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markt en de ondernemer hierop geen invloed heeft. Het feit dat de vermelde prijzen mogelijk richtprijzen zijn en de afhankelijkheid van marktschommelingen worden vermeld in het aanbod.


Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften.


Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als de ondernemer dit heeft bedongen en:


 1. ze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften; of


 1. de consument het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen vanaf de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod vermelde prijzen voor producten of diensten zijn inclusief btw.


Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van dergelijke fouten. In geval van druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de onjuiste prijs te leveren.


Artikel 10 - Garantie


De ondernemer staat ervoor garant dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de specificaties vermeld in het aanbod, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en aan de geldende wettelijke voorschriften en overheidsvoorschriften op de datum van de overeenkomst. Indien anders overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


Elke door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie laat de wettelijke rechten en vorderingen van de consument die voortvloeien uit de overeenkomst onverlet.


Eventuele gebreken of onjuist geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten moet plaatsvinden in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend.


De garantieperiode van de ondernemer is gelijk aan de fabrieksgarantieperiode. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor individueel gebruik door de consument, noch voor advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.


De garantie geldt niet in de volgende gevallen:


 • Als de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt, of dit door derden heeft laten doen.
 • Als de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, onzorgvuldige behandeling of niet in overeenstemming zijn met de instructies van de ondernemer en/of de verpakking.
 • Als de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft opgelegd of zal opleggen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en UitvoeringBij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten zal de ondernemer uiterste zorgvuldigheid betrachten.


De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft opgegeven.


Behoudens wat er is vermeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de levering vertraging oploopt, of als een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hierover binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht. In dit geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.


Bij ontbinding volgens het vorige lid zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.


Als blijkt dat levering van een besteld product onmogelijk is, zal de ondernemer zich inspannen om een passend alternatief beschikbaar te stellen. Er zal duidelijk en begrijpelijk worden vermeld bij de bezorging dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht van kracht. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.


Het risico van schade aan en/of verlies van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties: Duur, Opzegging en Verlenging


Opzegging


Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en gericht is op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan te allen tijde worden opgezegd door de consument, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.


Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en gericht is op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan te allen tijde worden opgezegd door de consument tegen het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.


De consument heeft het recht om de bovengenoemde overeenkomsten: • Te allen tijde op te zeggen zonder beperkingen op het tijdstip of de periode van opzegging;
 • Op te zeggen op dezelfde wijze als ze zijn aangegaan;
 • Op te zeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging

Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en gericht is op de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.


In afwijking van het bovenstaande mag een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en gericht is op de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor maximaal drie maanden, waarbij de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.


Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en gericht is op de regelmatige levering van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde periode worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden in geval van de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften minder dan eenmaal per maand plaatsvindt.


Een overeenkomst met beperkte duur, zoals een proef- of kennismakingsabonnement voor dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, wordt niet automatisch verlengd en eindigt na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur


Indien een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, kan de consument deze na één jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen termijn verzetten.


Artikel 13 - Betaling


Tenzij anders overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de bedenktijd zoals beschreven in artikel 6, lid 1. In het geval van een overeenkomst voor het leveren van een dienst begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.


De consument is verplicht om onjuiste betaalgegevens die zijn verstrekt of vermeld, onmiddellijk aan de ondernemer te melden.Als de consument in gebreke blijft met betalen, heeft de ondernemer, met inachtneming van de wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de consument zijn bekendgemaakt in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenprocedure


Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk aan de ondernemer te worden gemeld.


De ondernemer zal binnnen een periode van 14 dagen vanaf de ontvangst van de klacht een reactie geven op de klacht die is ingediend. Als de aard van de klacht een langere verwerkingstijd vereist, zal de ondernemer binnen dezelfde termijn van 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een schatting van wanneer de consument een uitgebreidere reactie kan verwachten.


Indien de klacht niet door middel van onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.


Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de verplichtingen van de ondernemer, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.


Indien de ondernemer de klacht gegrond acht, zal hij naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 15 - Juridische geschillen


De toepasselijke wetgeving voor overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht, zelfs als de consument buiten Nederland woont.